تبلیغات
آموزش خلاقیت و نوآوری
جایگاه تحصیلات
در این نوشته، جایگاه و تاثیر تحصیلات در موفقیت، از دو منظر (به طور خاص در شرایط کشور و به طور عام در دنیا) مورد بررسی قرار گرفته که هر یک بطور جداگانه در دو قسمت منتشر می‌شود.